Co potřebuji vědět

 • Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace
 • IČO školy: 70695911
 • Zřizovatelem  školy  je Město Hejnice;
 • Škola sdružuje základní školu, MŠ Zvoneček v Hejnicích, MŠ Ferdinandov, školní družinu, školní jídelnu
 • Identifikátor zařízení: 600079732
 • IZO školy: 102229481     IZO školní družiny: 116400889      IZO školní jídelny: 116402571
 • Mateřské školy jsou určeny pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, základní škola je určena pro žáky ve věku od 6 do15 let, do školy jsou žáci zařazeni na základě zápisu, případně na žádost rodičů či zákonných zástupců (stěhování apod.)
  – MŠ Zvoneček - 5 tříd
  – provoz MŠ: od 6:00 do 16:30 v pracovních dnech
  - MŠ Ferdinandov – 1 třída
  Vzdělávání žáků je určeno Školním vzdělávacím programem „Jizerky za humny“ pro všechny ročníky školy od školního roku 2011/2012
  - 1. až  9. ročník, na 1.stupni  je 5 ročníků/10 tříd,  na 2.stupni 4 ročníky/8 tříd
 • Kontakt:
  MŠ Zvoneček – 482 322 213, MŠ Ferdinandov – 482 322 034
  ZŠ - tel.: 482 322 391, ŠD - tel. 482 322 392, mobil: 736 472 477,
  1.stupeň: 482 322 393
  e-mail: info@zshejnice.cz; zs.hejnice@tiscali.cz
  datová schránka: jcdmdcv
 • Web  školy:  www.zshejnice.cz
 • Ředitel školy – p. Mgr. Jan Kašpar, 
  zástupce ředitele – p. Mgr. Erik Hillebrand,
  výchovný poradce – p. Ing. Michaela Štainbruchová
 • Podněty, informace  a stížnosti –  vyřizuje ředitel školy, případně jeho zástupce
 • Školní  družina  (tel. 482 322 392) – v provozu v dnech školního vyučování od 6:00-8:00 a od 11:40 do 16:30,  ŠD určena především pro  žáky 1.- 4.ročníků  s možností zapojení starších žáků do zájmových útvarů;
  vedoucí vychovatelka p. Alena Sochorová
 • Školní jídelna (tel. 482  322  290) v provozu ve dnech školního vyučování, v případě nepřítomnosti  je nutné obědy odhlásit nejpozději do 8:00 daného dne 
  Číslo účtu pro placení obědů: 1783-986023339/0300
 • Výuka cizích jazyků – od 3.ročníku  anglický  jazyk, od 7.ročníku německý jazyk;
  Volitelné předměty – od 6.ročníku  – Volitelná TV, Cvičení z ČJ, Osobnostně-sociální výchova, Cvičení z M,  Cvičení ke zdraví
 • Zájmové útvary – kroužky – keramický, výtvarný, pěvecký, atletický, horolezecký, turistický, florbalový, basketbal, judo, logopedie
 • V případě rozporu s rozhodnutím  školy  je možné se odvolat do 15 dnů
  k řediteli školy, v dalším na Krajský úřad Liberec, odbor mládeže a školství, U Jezu 6a, Liberec.
 • V případě  rozporu  s klasifikací žáka má rodič možnost se proti tomuto odvolat do 3 dnů od zjištění této skutečnosti písemně k řediteli školy, dále pak k referátu školství KÚLK
 • V případě stížnosti je škola povinna tyto řešit a stěžovatele písemně uvědomit o přijatých opatřeních nejdéle do 15 dnů
 • Škola se řídí následujícími zákony a  předpisy (v aktuálním znění):
  Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,
  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
  zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
  zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy,
  zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,
  zákon č.500/2004 Sb., č. 262/2006 Sb.,
  zákoník práce, č. 500/2004 Sb.,
  správní řád ve znění pozdějším úprav

Přijímání dokumentů:

 • ve dnech školního vyučování v sekretariátu školy od 7:30 do 9:00
 • elektronicky na adrese info@zshejnice.cz; zs.hejnice@tiscali.cz
 • datovou schránkou na čísle jcdmdcv

Sazby za poskytnuté  informace:

 • Informace o prospěchu a chování žáka jsou pro zákonné zástupce žáka bezplatné
 • Mzdové náklady: 100,- Kč za každou započatou hodinu
 • Opis vysvědčení: 50,- Kč
 • Materiálové náklady: 2,- Kč za každou stranu pořízené černobílé fotokopie tisku A4
                                       6,- Kč za každou stranu pořízené barevné fotokopie A4
 • Doručovací náklady: dle sazebníku pošty
 • Obnovení přístupového kódu do skříňky: 20,- Kč.

V Hejnicích, 1.3.2023, Mgr. Jan Kašpar, ředitel školy