Pronájem tělocvičny

Závazné podmínky pro pronájem tělocvičen  ZŠ Hejnice:

Čl.1

Základní  škola  Hejnice, okres Liberec  (pronajímatel)  propůjčuje  pro  účely tělesné  výchovy 
a  sportu svoje  zařízení -  tělocvičnu, hernu  - včetně vybavení organizaci (soukr.osobě), která je uvedena ve smlouvě.

Čl.2

Smlouva se uzavírá na dobu určitou zpravidla mimo období hlavních prázdnin. Lze ji  vypovědět pouze písemně v  měsíční výpovědní lhůtě, která počne  běžet od  prvního dne  v měsíci  následujícího po obdržení výpovědního dopisu. Na základě vzájemné dohody lze ve vyjíměčných případech  ukončit  platnost  smlouvy  okamžitě.  Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy  s okamžitou platností, dojde-li ze strany  uživatele   k  porušení  smluvních   ustanovení (viz. čl. 3, 4, 8, 9, 11), zejména způsobí-li uživatel škody na  majetku nebo nedodržuje-li základní bezpečnostní a  hygienická opatření (kouření  v prostorách školy, ponechání cvičenců bez odpovědného dozoru apod.). V tomto případě se částka uhrazená za pronájem uživateli nevrací.

Čl.3

Před zahájením pronájmu je uživatel povinen určit osobu starší 18 let odpovědnou za řádné  převzetí 
a předání propůjčeného zařízení a vybavení. Tato je uvedena ve smlouvě a odpovídá za cvičence, jejich poučení o BOZP a podmínkách pronájmu, chování a za to, že se pohybují pouze ve vymezených  prostorách (tělocvičně, šatně,  přístupových  cestách). Při  odchodu kontroluje  pořádek ve všech užívaných prostorách,  vypnutí elektřiny a  uzamčení místností. V případě pronájmu  soukromým osobám bere  tuto odpovědnost  na sebe osoba, která smlouvu uzavírá.

Čl.4

Uživatel používá zařízení  v době  uvedené ve smlouvě. V  ostatní dobu mu není přístup do uvedených prostorů povolen. Nerespektování tohoto bodu  smlouvy může  mít za  následek její  okamžité vypovězení ze strany pronajímatele.

Čl.5

Propůjčení se poskytuje za úhradu dle těchto podmínek :

  • 1 hodina VT(velká tělocvična)                                300,- Kč       
  • 1 hodina MT(malá  tělocvična)                               100,- Kč       

Další  reciproční náhrady  za  užívání  tělocvičny jsou  možné na základě vzájemné dohody pronajímatele a uživatele.

Čl.6  

Při uzavření smlouvy si uživatel dohodne s pronajímatelem způsob o úhradě částky za pronájem, která odpovídá počtu hodin za dané období a je uvedena ve smlouvě. Splatnost je nejpozději do 1 měsíce od počátku pronájmu (po vzájemné dohodě je možné tuto částku uhradit u hospodářky školy). V případě neuhrazení částky uvedené na faktuře do této doby bude smlouva o pronájmu okamžitě zrušena.

Č.účtu: 986023339/0800, variabilní symbol číslo faktury – uvedeno na faktuře.

Čl.7

Uživatel je  povinen dodržovat bezpečnostní  předpisy při sportu. Veškeré  zde  prováděné  činnosti  jsou  provozovány  na  vlastní nebezpečí  a  pronajímatel nenese  odpovědnost  za vzniklé úrazy. Zdravotnické  zabezpečení si  zajišťuje uživatel  v plném rozsahu sám.  Uživatel  je  dále  povinen  dodržovat hygienické předpisy, předpisy pro ochranu  majetku a počínat si  tak,  aby ke škodám na zdraví  ani  na  majetku nedocházelo.  Provozovatel  neodpovídá  za škody vzniklé  uživateli během užívání tělocvičny,  ať se jedná o škody na zdraví  či o škody na majetku.  Veškeré tyto je uživatel povinen hradit z vlastních prostředků. Do velké tělocvičny je povolen vstup pouze po přezutí do vhodné sálové obuvi. Za  nedodržení této podmínky je pronajímatel oprávněn  uložit nájemci (zodpovědné osobě, uvedené ve smlouvě) pokutu v rozmezí 1.000 až  3.000,- Kč.

Čl.8

Uživatel zodpovídá v plném rozsahu za škody způsobené na majetku. Způsobené škody je uživatel povinen uhradit finančně nebo  uvedením do původního stavu. Veškerý  propůjčený majetek a prostory je povinen udržovat v pořádku a po ukončení činnosti zde je uvést do původního stavu, včetně uklizení tělovýchovného nářadí. Používat horolezeckou stěnu  v malé  tělocvičně je  bez vědomí a souhlasu vedení horolezeckého oddílu  zakázáno.

Čl.9

Uživatel je povinen dodržovat úsporná opatření  v odběru energie a vody. Zodpovídá za uzamčení objektu po odchodu, včetně brány do objektu (velká tělocvična). V období mimo provoz školy (po 17:00 odpoledne a ve dnech volna či prázdnin) musí být  brána do areálu školy (u budovy Chanos) uzavřena.

Čl.10

Pronajímatel propůjčí  uživateli  klíč (klíče)  potřebné ke vstupu do  objektu  oproti  záloze  200,-  Kč  za 1  klíč. Tato částka bude uživateli vrácena oproti klíčům, které je uživatel povinen vrátit do 1 týdne po ukončení pronájmu. Nebudou-li do této doby vráceny, záloha propadá.

Čl.11

Vjezd vozidly před tělocvičnu do areálu školy je uživatelům zakázán.  Nerespektování tohoto zákazu může vést  k  okamžitému zrušení smlouvy. K parkování je možné použít prostory mimo areál školy.

Čl.12

Pronajímatel si vyhrazuje právo v mimořádných případech využít tělocvičnu pro svoji potřebu i době stanovené pro pronájem. V tomto případě bude částka za pronájem nájemci poměrně ponížena, případně mu bude nabídnut jiný termín pro využití tělocvičny.

Čl.13

Podmínky pronájmu jsou nedílnou součástí smlouvy a podpisem smlouvy se uživatel zavazuje tyto respektovat, včetně postihů za jejich nedodržení (především čl.7). Platné jsou od 1.července 2022.