SDRUŽENÍ RODIČŮ, PŘÁTEL A DĚTÍ ŠKOLY

SDRUŽENÍ RODIČŮ, PŘÁTEL A DĚTÍ ŠKOLY

 = dobrovolné sdružení rodičů a dalších zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu a výuku dětí ve škole
= nezávislá nepolitická organizace

 CÍL

- hájí práva a zájmy dětí ve škole
- snaží se zabezpečovat svými finančními prostředky organizování kulturních akcí, aktivity a zázemí
na ZŠ

 ORGANIZACE SDRUŽENÍ

- je složeno ze zástupců rodičů jednotlivých tříd
- zástupci se scházejí dle potřeby, zpravidla minimálně 2x ročně ve dnech třídních schůzek
- projednávají s vedením školy nebo dalšími orgány problémy, které se vyskytují
- majetek sdružení je tvořen dobrovolnými příspěvky žáků školy nebo sponzorskými dary
- veškeré finanční prostředky jsou řádně vedeny na účtu sdružení a mohou být použity k plnění cílů uvedených níže

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

- 300,- Kč / rok

 ČERPÁNÍ

1. třída: uvítání a vstup do 1.ročníku, pasování na čtenáře
2. - 6. třída: tematické exkurze (planetárium, botanická nebo zoologická zahrada, Praha)
7. třída: lyžařský kurz
8. - 9. třída: tematické exkurze nebo exkurze k volbě zaměstnání (jednou za dva roky – Drážďany nebo Terezín)

ostatní:
sportovní aktivity (odměny, doprava, startovné, Maraton, …)
reprezentace školy na soutěžích (olympiády, …)
maškarní ples, hudební a recitační soutěže a jiné