Informace o prázdninovém provozu mateřských škol v Hejnicích od 1. července  do 31. srpna  2021

Prázdninový provoz bude zajištěn v MŠ 2.
·           Pro úhradu školného a stravného platí o prázdninách stejné podmínky jako v období školního vyučování (školné 300,- Kč/měsíc, ve kterém školku bude navštěvovat  + stravné 36,- Kč/den).
·           Rodiče odevzdají přihlášku k prázdninovému pobytu  s přesnými údaji o docházce  do 28. května  na své kmenové mateřské škole (kam dítě pravidelně dochází).
·           Do 15. června  rodiče uhradí obvyklým způsobem veškeré náklady spojené s prázdninovou docházkou dítěte do školky, a to dle počtu dnů, kdy sem bude docházet.
·           V období prázdnin bude zajištěn provoz MŠ pouze v případě, že bude závazně přihlášeno a mít uhrazeno školné a stravné minimálně 15 dětí.   
·           Pokud odpovídající částka nebude v tomto termínu uhrazena, nemůže být dítě přijato. Platby  po těchto datech nebudou akceptovány a děti nebudou k prázdninovému provozu v MŠ přijímány.
·           V případě, že dítě přes úhradu do MŠ o letních prázdninách bez omluvy a kvalifikovaného důvodu (kterým je pouze lékařská zpráva o nemoci či úrazu) nenastoupí, úplata se nebude vracet.
Při absenci je nutné omluvit dítě jak z pobytu ve školce (tel.482 322 213), tak u vedoucí stravování (p.Kolačná, tel. 482 322 290, případně mobil 739 332 283) předem.
·           Organizace prázdninového provozu se týká přednostně dětí zapsaných do mateřských škol zřizovaných městem Hejnice. Přednost dostanou děti, jejichž rodiče nemají  možnost řešit prázdninový pobyt dětí jiným způsobem.
Děti z okolních obcí mohou být umístěny v zařízení pouze za předpokladu volné kapacity školky.
·           Vzhledem k epidemiologické situaci není možná účast žáka, který patří do rizikové skupiny – tím je každý, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2 – 8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti:
·         Věk nad 65 let  s přidruženými chronickými chorobami
·         Chronické onemocnění plic s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
·         Onemocnění srdce a/nebo velkých cév  s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou (např. hypertenze)
·         Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
b) při protinádorové léčbě
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
·         Těžká obezita (BMI nad 40)
·         Farmakologicky léčený diabetes mellitus
·         Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
·         Onemocnění jater (primární nebo sekundární)