Informace o prázdninovém provozu mateřských škol v Hejnicích od 1. července  do 31. srpna  2024

Všechny mateřské školy nejpozději do 30.dubna  oznámí  rodičům  způsob organizace provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu.
Ve dnech 1.7. až 4.7. (celkem 4 pracovní dny) bude MŠ uzavřena.
Prázdninový provoz bude zajištěn v MŠ Zvoneček a MŠ Ferdinandov, podle provozních možností a zájmu rodičů - školka bude otevřena za předpokladu, že se závazně přihlásí a příslušné poplatky uhradí MINIMÁLNĚ 15 žáků.

·         Pro úhradu školného a stravného platí o prázdninách stejné podmínky jako v období školního vyučování (školné 300,- Kč/měsíc, ve kterém školku bude navštěvovat  + stravné 43,- Kč/den pro děti do 7 let věku, případně 47,- Kč/den pro starší)).

·           Rodiče odevzdají přihlášku k prázdninovému pobytu  s přesnými údaji o docházce  do 31. května  na své kmenové mateřské škole (kam dítě pravidelně dochází).

·           Do 10.června rovněž  rodiče uhradí obvyklým způsobem veškeré náklady spojené s prázdninovou docházkou dítěte do školky, a to dle počtu dnů, kdy sem bude docházet.

·           V období prázdnin bude zajištěn provoz MŠ pouze v případě, že bude závazně přihlášeno
a mít uhrazeno školné a stravné minimálně 15 dětí.   

·           Pokud odpovídající částka nebude v tomto termínu uhrazena, nemůže být dítě přijato. Platby  po těchto datech nebudou akceptovány a děti nebudou k prázdninovému provozu v MŠ přijímány.

·           V případě, že dítě přes úhradu do MŠ o letních prázdninách bez omluvy a kvalifikovaného důvodu (kterým je pouze lékařská zpráva o nemoci či úrazu) nenastoupí, úplata se nebude vracet. Při absenci je nutné omluvit dítě jak z pobytu ve školce (tel.482 322 213), tak u vedoucí stravování (p.Kolačná, tel. 482 322 290, případně mobil 739 332 283) předem.

Organizace prázdninového provozu se týká  dětí zapsaných do mateřských škol zřizovaných městem Hejnice.