Informace o prázdninovém provozu mateřských škol v Hejnicích od 1. července  do 31. srpna  2024

Všechny mateřské školy nejpozději do 30.dubna  oznámí  rodičům  způsob organizace provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu.
Prázdninový provoz bude zajištěn v MŠ Zvoneček a MŠ Ferdinandov, podle provozních možností a zájmu rodičů - školka bude otevřena za předpokladu, že se závazně přihlásí a příslušné poplatky uhradí MINIMÁLNĚ 15 žáků.

·         Pro úhradu školného a stravného platí o prázdninách stejné podmínky jako v období školního vyučování (školné 300,- Kč/měsíc, ve kterém školku bude navštěvovat  + stravné 39,- Kč/den pro děti do 7 let věku, případně 42,- Kč/den pro starší)).

·           Rodiče odevzdají přihlášku k prázdninovému pobytu  s přesnými údaji o docházce  do 31. května  na své kmenové mateřské škole (kam dítě pravidelně dochází).

·           Do 10.června rovněž  rodiče uhradí obvyklým způsobem veškeré náklady spojené s prázdninovou docházkou dítěte do školky, a to dle počtu dnů, kdy sem bude docházet.

·           V období prázdnin bude zajištěn provoz MŠ pouze v případě, že bude závazně přihlášeno
a mít uhrazeno školné a stravné minimálně 15 dětí.   

·           Pokud odpovídající částka nebude v tomto termínu uhrazena, nemůže být dítě přijato. Platby  po těchto datech nebudou akceptovány a děti nebudou k prázdninovému provozu v MŠ přijímány.

·           V případě, že dítě přes úhradu do MŠ o letních prázdninách bez omluvy a kvalifikovaného důvodu (kterým je pouze lékařská zpráva o nemoci či úrazu) nenastoupí, úplata se nebude vracet. Při absenci je nutné omluvit dítě jak z pobytu ve školce (tel.482 322 213), tak u vedoucí stravování (p.Kolačná, tel. 482 322 290, případně mobil 739 332 283) předem.

Organizace prázdninového provozu se týká  dětí zapsaných do mateřských škol zřizovaných městem Hejnice. Přednost dostanou děti, jejichž rodiče nemají  možnost řešit prázdninový pobyt dětí jiným způsobem.