Programy a filozofie MŠ Zvoneček

Programy

  • Mrkvička - vzdělávací program enviromentální výchovy pro předškolní děti
  • Sportimáček - program pro zvyšování úrovně pohybové gramotnosti dětí předškolního věku

Vzdělávací obsah

  • Obsahem našeho vzdělávacího programu je poskytnutí maximálního prožitku dítěte na základě skutečností, které jsou těsně spjaty se životem a jsou dětem blízké. Zaměřujeme se na správnou životosprávu, na podporu zdraví, zdravých životních návyků, dále na rozvoj pohybových aktivit, jazykových a řečových dovedností, rozumových schopností.
  • Pedagogičtí pracovníci respektují potřeby jednotlivých dětí, jejich individuálního zájmu, specifických schopností a na tomto základě vytvářejí činnosti a aktivity, které mají charakter hry, tvořivosti a zábavy. V dětech se snaží probouzet aktivní zájem o poznání, podporovat jeho chuť dívat se kolem sebe, objevovat a naslouchat. Dětem je poskytováno podnětné prostředí, ve kterém mají možnost uplatnit svou kreativitu, s podporou divergentního myšlení s prvky formativního hodnocení. Od útlého věku je dětem poskytována logopedická prevence v podobě podpory správného řečového projevu. Formou dechových cvičení, oromotoriky, jemné motoriky, rozvoje zrakového a sluchového vnímání je podpořen správný řečový vývoj.
  • Vzdělávací program je zaměřen především na české, ale i světové tradice, které jsou spjaty s ročními obdobími.
  • Pohybové aktivity prolínají do celého dne formou různých organizovaných i volných činností a to i při pobytu venku. Děti mají k pohybu dostatek prostoru v hernách, v tělocvičně v přízemí a zahradě. Pro rozvoj pohybu je MŠ zapojena do projektu Sportimáček, programu rozvoje hravého cvičení pro předškolní děti. K tomuto účelu byly pořízeny dvě gymnastické sady, metodická instruktážní videa a podpořena byla i odbornost pedagogických pracovníků, kteří formou vzdělávacích seminářů získali osvědčení.

Filozofie mateřské školy
Filozofie naší MŠ vychází především z podpory pohybu. Pohyb je důležitou součástí správné životosprávy v životě člověka. Naší snahou se je, aby každé dítě mělo příležitost osvojit si základní pohybové dovednosti a získání pozitivní zkušenosti s pohybem jako takovým. Podílíme se na zvyšování pohybové gramotnosti, která není v současné technické době na dobré úrovni. Bezpečným a motivujícím způsobem je dětem prezentováno, že pohyb je zábava a přináší řadu pozitiv, která mají výrazný vliv na kvalitu života a zdraví. Dále se v naší mateřské škole snažíme vytvářet prostředí, ve kterém panuje vzájemná důvěra, jak dětí, tak dospělých.  Máme společně na paměti, že je velmi důležité vytvářet ve škole  atmosféru pocitu bezpečí a důvěry. U dětí se snažíme dostatečně laskavým, vstřícným, přátelským a podnětným prostředím probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i s odvahou ukázat, co vše umí, zvládnou a dokážou. Rozvíjet pozitivní citové vztahy k sobě i k druhým. Všestranně a nenásilně rozvíjet osobnost dítěte, poskytnout mu určitou volnost a soukromí. Nenutit děti do činností. Cílem našeho snažení je šťastné dítě, které se do mateřské školy těší. Své důležité místo má i spolupráce s rodinou, která je realizována společnými akcemi pro podporu vzájemných dobrých vztahů. Společně s rodiči se snažit zlepšovat a zkrášlovat prostředí mateřské školy a zahrady. Umožnit rodičům rodičům v průběhu adaptačního období pobývat ve třídách a umožnit tak novým dětem postupné a nenásilné začlenění do dětského kolektivu. Respektovat rodinnou výchovu a přiblížit se metodami rodinnému prostředí.

Životospráva

Školní stravování

Součástí mateřské školy je školní kuchyně. Ta zabezpečuje celodenní stravování dětí a obědy zaměstnancům školy. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů, přičemž je prostřídána tradiční strava upravená podle zásad zdravé výživy a nové moderní receptury. Neustále je hlídán předepsaný spotřební koš (spotřeba tuků, cukrů, zeleniny atd.). Je zachována vhodná skladba jídelníčku, jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Dětem je v MŠ zajištěn dostatečný přísun tekutin v průběhu celého dne – voda, džusy, mléko, ovocné sirupy, ovocné a bylinkové čaje atd. Zásoba tekutin je průběžně doplňována. Mezi jednotlivými pokrmy jsou vhodné časové intervaly (cca 3 hod.). Děti nejsou do jídla nuceny, ale snažíme se je motivovat, aby postupně alespoň všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Děti jsou vedeny k soběstačnosti a sebeobsluze při stolování.

Zdravotní péče
Do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění. Pedagogické pracovnice nesmí dětem podávat žádné léky, pouze ve výjimečných případech, a to po konzultaci s vedoucí MŠ a dětským lékařem. Při náhlém onemocnění dítěte, při zvýšené teplotě, nevolnosti, či při jiných zdravotních potížích učitelka okamžitě zajistí potřebnou péči. U vážnějších úrazů je volána záchranná lékařská pomoc. Ve všech uvedených případech poskytuje přítomná učitelka první pomoc, pro kterou jsou všichni zaměstnanci řádně proškolováni. Rodiče a vedení školy jsou vždy neprodleně informováni o nastalé situaci. O všech školních úrazech je vedena řádná evidence v knize úrazů. Nesmí-li dítě jíst některou z potravin (alergie, diety), je nutné pro zdraví dítěte, aby rodič nahlásil, nejlépe písemně, tuto skutečnost třídní učitelce.

Denní řád
Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je přizpůsoben věku dětí a jejich potřebám, zároveň je flexibilní a umožňuje organizaci v průběhu dne přizpůsobit aktuální situaci. Denní činnosti vycházejí z třídních vzdělávacích programů a mohou pružně reagovat na nečekané situace. V průběhu dne jsou rovnoměrně zastoupeny řízené činnosti, volné hry, pohyb, klid, relaxace – dítě má volbu činnosti, má právo se nezúčastnit, pokud samo nechce. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší a počasí (překážkou je inverze, silný vítr, déšť, náledí, mráz pod -10°C). Děti mají dostatek volného pohybu v areálu i v prostorách MŠ. Za vhodného počasí a podle možností se veškeré činnosti přesouvají na venkovní hrací plochu. Všichni pracovníci školy poskytují dětem přirozený vzor tím, že se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu.

Odpočinek
Pravidelnou součástí denního režimu je odpočinek po obědě. Respektujeme odlišnou potřebu spánku jednotlivých dětí, a proto pro děti, které nespí, nabízíme alternativní odpočinek. Nejprve se všechny děti převléknou a odpočívají 20 – 30 min. na lehátkách, poslechnou si pohádku nebo hudbu a potom jsou nabídnuty dětem s nižší potřebou spánku klidové činnosti, při kterých neruší ostatní děti. Do spaní nejsou děti nuceny. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí a napomáhají v jejich uspokojování.

06.00 – 08.15         Scházení dětí, hry podle volby a přání dětí.
08.15 – 09.00         Ranní hry, komunitní kroužky, jazykové chvilky, ranní cvičení, hygiena, svačina.
09.00 – 10.00         Didakticky zacílené činnosti ve  skupinách i individuálně.
10.00 – 11.30         Pobyt venku.
11.30 – 12.30         Hygiena, oběd.
12.30 – 14.30         Hygiena, odpočinek
14.30 – 15.00         Hygiena, svačina
15.00 – 16.30         Odpolední zájmové činnosti dětí, za příznivého počasí pobyt na zahradě.