Školní rok 2021/22

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji na školní rok 2021-2022 výši úplaty za předškolní vzdělávání takto:
a) celodenní docházka 300,- Kč
b) vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné a poskytuje se bezúplatně
c) stanovená výše úplaty v bodech a)-c) platí i pro cizince
O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Sdílet